Program Committee

Ioannis Z. Emiris
André Galligo
Victor Ganzha
Mark Giesbrecht
Erich Kaltofen
George Labahn
Bernard Mourrain
Greg Reid
Tateaki Sasaki
Jan Verschelde
Dongming Wang (Co-chair)
Stephen Watt
Franz Winkler
Wenda Wu
Zhonggang Zeng
Lihong Zhi (Co-chair)
National University of Athens, Greece
University of Nice Sophia-Antipolis, France
Technical University Munich, Germany
University of Waterloo, Canada
North Carolina State University, USA
University of Waterloo, Canada
INRIA Sophia-Antipolis, France
University of Western Ontario, Canada
University of Tsukuba, Japan
University of Illinois at Chicago, USA
Beihang University, China and UPMC-CNRS, France
University of Western Ontario, Canada
Johannes Kepler University, Austria
Beijing Municipal Computing Center, China
Northeastern Illinois University, USA
Chinese Academy of Sciences, China

Local Arrangements

Aixiang Huang
Kaitai Li (Chair)
Zhixing Liu
Lihong Zhi
Xi'an Jiaotong University, China
Xi'an Jiaotong University, China
Xi'an Jiaotong University, China
Chinese Academy of Sciences, China